زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

شیوه نامه تأسیس آزمایشگاه های همکار و مجاز گواهی دهنده کیفیت زیست مهارگرها و کودهای زیستی

جهت دریافت نسخه پی دی اف " شیوه نامه تأسیس آزمایشگاه های همکار و مجاز گواهی دهنده کیفیت زیست مهارگرها و کودهای زیستی " لطفا فایل زیر را دانلود کنید.

 

در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری،قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون برنامه پنجم توسعه، بخشی از وظایف تصدی گری دولتی در بخش کشاورزی شامل آزمایشات مربوط به ثبت و کنترل کیفی زیست مهارگرها به آزمایشگاههای همکار مراکز آموزشی و تحقیقاتی و دانشگاههای دولتی و خصوصی واگذار می شود.

آیین نامه (شیوه نامه) به منظور صدور مجوز فعالیت ، نحوه اداره و نظارت بر آزمایشگاههای همکار مجاز به گواهی کیفیت زیست مهارگرها و کودهای زیستی به ترتیب تحت نظر سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات خاک و آب تدوین شده است.

اهداف واگذاری

 ارتقا بهره وری و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های سایر بخشها در انجام آزمایش های مربوط به ثبت و کنترل کیفی زیست مهارگرها و کودهای زیستی

شرایط آزمایشگاه و نحوه عملکرد

ماده1- آزمایشگاه ها و کلینیک های گیاهپزشکی واجد شرایط زیر می توانند با رعایت مفاد این شیوه نامه برای گواهی کیفیت زیست مهارگرها توسط سازمان حفظ نباتات و برای گواهی کیفیت کودهای زیستی توسط موسسه تحقیقات خاک و آب به عنوان آزمایشگاه همکار مجاز شمرده شوند.

ماده 1-نام موسسه، نوع فعالیت، شماره پروانه، نشانی و تلفن می باید روی سربرگ های آزمایشگاه درج شده باشد. استفاده از هر گونه نام و عناوین روی تابلو و اوراق آزمایشگاه به غیر از آنچه که در پروانه قید شده است، ممنوع  می باشد.

ماده2-آزمایشگاه باید دارای رایانه یا دفتر کل به منظور ثبت نمونه های دریافتی از شرکتها شامل مشخصات کامل نمونه و نوع آزمایشات درخواستی،تعرفه، شماره سریال قبض و تاریخ باشد.

ماده3- کلیه دفاتر آزمایشگاهی یا اطلاعات یارانه ای باید حداقل به مدت 5 سال در آزمایشگاه بایگانی شود و در صورت توسعه بخشهای مختلف آزمایشگاه باید دفتر جداگانه جهت ثبت نتایج آزمایش نمونه ها داشته باشد .

ماده4- آزمایشگاه موظف به صدور قبض رسید در مقابل دریافت نمونه های مورد آزمایش می باشد.

ماده5- ساختمان آزمایشگاه باید دارای کلیه ضوابط بهداشتی و فنی و شرایط استاندارد ساختمانی یک آزمایشگاه اعم از دیوارها، پنجره، سقف، کف، میزهای آزمایشگاهی، تهویه، هود، سیستمهای ایمنی، فضای مورد نیاز، و نور و دیگر موارد مربوط به آن باشد.

تبصره1: حداقل فضای آزمایشگاهی لازم(غیر از فضای اداری مورد نیاز) برای تاسیس آزمایشگاه 50 متر مربع زیر بنا و به ازای هر بخش جدید 20 متر مربع سطح زیر بنای مفید اضافه میگردد.

تبصره 2: تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز مربوط به هر آزمایشگاه همکار باید متناسب با دامنه ی عملکرد تهیه شده باشد و لازم است قبل از صدور پروانه امکانات اشاره شده در محل آزمایشگاه، موجود و توسط کارشناس یا کارشناسان بازدید کننده گواهی گردد( مطابق فرم ضمیمه 3).

تبصره 3: آزمایشگاه موظف است تعرفه های اعلام شده را به نحو مقتضی در محل مشاهده متقاضیان قرار دهد.

ماده 6-آزمایشگاه موظف است هر گونه آزمون بر روی نمونه های ارسالی را بر مبنای منابع ، دستورالعمل ها و استانداردهای اعلام شده از سازمان حفظ نباتات انجام دهد.

ماده 7- آزمایشگاه موظف است حداقل یک نمونه از نمونه های آزمایش شده را بعنوان نمونه دست نخورده حداقل تا 6ماه بعد از ارسال پاسخ آزمایش در محل و شرایط مناسبی نگهداری نماید.

شرایط متقاضیان(آزمایشگاه های همکار)

ماده 8- متقاضیان موضوع این آیین نامه باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی به شرح زیر باشند:

الف شرایط عمومی:

 • تابعیت ایران
 • عدم سوء پیشینه ی کیفری موثر
 • داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان)
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر

ب- شرایط اختصاصی:

هر آزمایشگاه همکار / کلینیک گیاهپزشکی باید حداقل یک کارشناس بعنوان مسئول فنی و کارشناس فنی دارا باشد. دارا بودن مدرک تحصیلی معتبر دکتری تخصصی یا کارشناسی ارشد برای متقاضیان حقیقی و مسئول فنی معرفی شده برای متقاضیان حقوقی، ضروری است.

تبصره 1: دکتری تخصصی و یا کارشناسی ارشد در گرایش های مرتبط با یکی از رشته های تحصیلی بیماریهای گیاهی، میکروب شناسی، فراورده های گیاهی، بیوتکنولوژی و سایر رشته های تحصیلی مرتبط که تخصص انجام فعالیت های آزمایشگاهی در زمینه کنترل کیفی  زیست مهارگرها و کودهای زیستی را دارا باشند.

تبصره 2: داشتن حداقل 3 سال فعالیت در زمینه ی آزمایشگاه های میکروبی در آزمایشگاه های مراکز علمی/ آموزشی و خصوصی معتبر.

تبصره 3: برای اعضای هیئت علمی با مدارک فوق، شرط حداقل 3 سال فعالیت الزامی نیست.

تبصره 4: متقاضی آزمایشگاه همکار/ کلینیک گیاهپزشکی نباید کارمند شاغل در وزارت جهاد کشاورزی و یا واحدهای تابعه ی آن باشد.

ماده 9- شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه همکار و مجاز به شرح زیر می باشد:

9-1- سرپرستی کلیه امور فنی و تخصصی آزمایشگاهی9-2- حضور فعال در آزمایشگاه در ساعات انجام امور فنی در آزمایشگاه و امضا اوراق پاسخ آزمایشها با در نظر گرفتن کلیه ی شرایط علمی و فنی

9-3- کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ، ساختمانی ، مواد شیمیایی، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و تطبیق آن با استانداردهای مربوطه

9-4- کنترل و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات و تعرفه های قانونی سازمان حفظ نباتات و یا موسسه تحقیقات خاک و آب بنا به مورد

9-5- نظارت بر کیفیت عملکرد کارکنان فنی و جمع آوری اطلاعات و آمار و تهیه ی گزارش، جهت ارائه به مراجع ذیربط و چگونگی تحویل نمونه به آزمایشگاه و ارسال پاسخ آزمایشگاه

9-6- رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به مراجع ذیربط در رابطه با فعالیت های فنی

9-7- ارائه گزارشهای منظم در مورد نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده به سازمان حفظ نباتات و یا موسسه تحقیقات خاک و آب بنا به مورد

 

تبصره 1: مسئول فنی حق واگذاری پروانه خود را به شخص دیگری ندارد. در صورت عدم حضور موظف است مراتب را کتباً به سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات خاک و آب اعلام نماید و فرد واجد شرایط عمومی و اختصاصی ماده 8  این آیین نامه را به عنوان جانشین مسئول فنی تا حداکثر 15 روز معرفی نماید.

تبصره2: موسس می تواند فردی را واجد شرایط عمومی و اختصاصی ماده 8  این آیین نامه بعنوان مسئول فنی موقت برای مدت 1 تا حداکثر 6 ماه در سال، جایگزین مسئول فنی دائم برای ادامه فعالیت آزمایشگاه معرفی نماید.

تبصره3: در موارد تغییر مسئول فنی، موسس حقوقی موظف است مسئول فنی جدید واجد شرایط را به سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات خاک و آب معرفی نماید. بدیهی است فعالیت آزمایشگاه مشروط به تایید مسئول فنی جدید توسط سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

تبصره 4: مسئول فنی در هر نوبت نمی تواند مسئولیت بیش از یک آزمایشگاه را به عهده داشته باشد.

ماده 10-نحوه تعیین تعرفه ها و دریافت هزینه:

کلینیک گیاهپزشکی یا آزمایشگاه همکار مجاز به دریافت حق الزحمه خدمات انجام شده بر مبنای تعرفه پیشنهادی سازمان حفظ نباتات و یا موسسه تحقیقات خاک و آب ابلاغ شده از طرف سازمان نظام مهندسی  هستند. کلینیک گیاهپزشکی یا آزمایشگاه همکار موظف است که یک نسخه از تعرفه ی مورد نظر را در مکان مناسب و در معرض دید متقاضیان قرار دهد.

شرایط و نحوه صدور پروانه تاسیس

ماده 11-به منظور بررسی صلاحیت علمی و عملی و سوابق کاری مفید، متقاضیان فرم درخواست تاسیس آزمایشگاه همکار و مجاز( فرم شماره ...) را تکمیل نموده و بهمراه مدارک درج شده درآن به سازمان حفظ نباتات (برای زیست مهارگرها) و به موسسه تحقیقات خاک و آب (برای کودهای زیستی) ارسال نمایند.

تبصره: متقاضیان دارای شخصیت حقوقی باید به صورت کتبی، فردی را به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه معرفی نموده و فرد معرفی شده بایستی شرایط عمومی و اختصاصی ماده8  این آیین نامه را داشته و ضمن تکمیل فرمهای مربوطه در صورت تایید مسئولیت ، در مقابل موارد درج شده در این آیین نامه مسئول خواهد بود.

ماده 12- پرونده متقاضیان در کمیته فنی حفظ نباتات بررسی و بر اساس ضوابط موجود در صورت دارا بودن شرایط لازم با صدور پروانه تاسیس آزمایشگاه موافقت می شود.

تبصره1 : متقاضیان موظفند حداکثر 6 ماه بعد از اخذ موافقت اصولی نسبت به راه اندازی آزمایشگاه خود اقدام نمایند . مجوز موافقت اصولی صادره برای تاسیس به نام افراد حقیقی و حقوقی قابل انتقال نمی باشد. در صورت عدم راه اندازی آزمایشگاه، در مهلت مقرر مجوز صادره از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تبصره 2 : در صورت ارائه ی دلایل موجه به کمیته فنی حفظ نباتات، مجوز صادر شده می تواند حداکثر تا 2بار و هر بار به مدت 6 ماه (مجموعا یکسال) تمدید شود.

در صورت آماده بودن آزمایشگاه و تایید بازدید کنندگان پروانه تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه با تصویب کمیته فنی بلافاصله صادر می گردد.

شرایط و نحوه صدور پروانه بهره برداری

ماده 13-  آزمایشگاه همکار / کلینیک گیاهپزشکی باید ترجیحا استاندارد شماره 17025 و یا(حداقل شرایط استاندارد آزمایشگاه عمومی از سازمان استاندارد استان محل استقرار) را دریافت نموده باشد.

ماده 14-به منظور بررسی شرایط فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توان علمی متقاضیان، کمیته فنی بررسی و تایید صلاحیت، گزارش کارشناسی و سایر مدارک و مستندات را بررسی نموده و اجازه صدور پروانه تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه را صادر می نماید.

ماده 15- تهیه و تامین تجهیزات و مواد آزمایشگاهی با توجه به دامنه فعالیت انتخاب شده بعهده متقاضی است.

تبصره1: لوازم و شرایط ایمنی لازم در محیط آزمایشگاه باید برای حفاظت کارکنان و محیط زیست قبل از صدور مجوز بهره برداری در آزمایشگاه تهیه و برقرار گردد.

تبصره2- تعطیلی موقت آزمایشگاه با اطلاع و موافقت قبلی از سازمان حفظ نباتات یا موسسه تحقیقات خاک و آب حداکثر به مدت 6 ماه مجاز است. تمدید آن منوط به اعلام قبلی و کسب این دو دستگاه می باشد و در صورت عدم رعایت این ماده، با تایید کمیته فنی نسبت به ابطال پروانه بهره برداری آزمایشگاه اقدام خواهد شد.

تبصره 3- در صورت عدم صدور مجوز و یا تعلیق و ابطال پروانه بهره برداری بایستی دلایل به طور شفاف و مشخص به متقاضی و یا دارنده پروانه اعلام گردد.

تمدید پروانه بهره برداری

ماده 16- بر اساس بازرسی ها، سوابق و گزارش عملکرد در طی دو سال فعالیت آزمایشگاه همکار و مجاز، کمیته فنی نسبت به تمدید پروانه بهره برداری اقدام خواهد نمود.

ماده 17- ضوابط مربوط به لغوموقت یا دائم پروانه فعالیت آزمایشگاه همکار:

الف- تذکر شفاهی:

اعلام تذکر شفاهی برای نخستین بار و در صورت مشاهده موارد ذیل انجام گرفته و بایستی در دفتر آزمایشگاه با قید شفاف و مشخص مورد تذکر ثبت گردد.

 • بی دقتی در درج اطلاعات مربوط به نمونه
 • بی دقتی در گزارش نویسی
 • وجود بی نظمی در سیستم بایگانی اسناد
 • عدم پیگیری امور واگذار شده

ب- تذکر کتبی:

در موارد ذیل صادر خواهد شد:

 • پس از دریافت 2 مورد تذکر شفاهی در بند الف
 • گزارش خلاف واقع
 • دریافت تعرفه بیش از حد تعیین شده
 • تعطیلی و توقف فعالیت بدون هماهنگی با سازمان حفظ نباتات یا موسسه تحقیقات خاک و آب
 • عدم توجه به دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان حفظ نباتات یا موسسه تحقیقات خاک و آب

ج- اخطار کتبی:

 • پس از دریافت 2 مورد تذکر کتبی با درج در پرونده
 • ارائه اسناد، مدارک و گزارشات غیر واقعی
 • عدم فعالیت و تعطیلی بدون هماهنگی با سازمان حفظ نباتات یا موسسه تحقیقات خاک و آب برای مدت یک هفته

د- لغو فعالیت :

دستور لغو صلاحیت فعالیت آزمایشگاه همکار در صورت بروز موارد ذیل صادر می شود.

 • پس از در یافت سه مورد اخطار کتبی
 • نقض هر یک از موارد تعهد در حین فعالی

 

 

 

فرم­های ضمیمه شیوه­نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست 1

موارد مندرج در تعهدنامه محضری آزمایشگاه گیاهپزشکی/ آزمایشگاه همکار متقاضی انجام آزمایشات در حوزه زیست مهارگرها یا کودهای زیستی

 (متن زیر در سربرگ دفاتر اسناد رسمی تکمیل شود)

اینجانبان

 • آقای/خانم فرزند             متولد     به شماره شناسنامه/ کد ملی                               صادره از           مدیر عامل شرکت

 

 • آقای/ خانم فرزند              متولد            به شماره شناسنامه /کد ملی                             صادره از              رئیس هیئت مدیره شرکت                                     

دارنده پروانه بهره برداری به شماره ............ و تاریخ .....................آزمایشگاه گیاهپزشکی متعهد و ملزم به اجرای تمامی موارد ذیل می گردم:

 

 • مسئولیت کلیه مراحل نمونه برداری، پردازش،تحلیل و توصیف و بطور کلی نتایج بررسی ها و هر گونه موارد ارجاعی را بطور کامل پذیرفته و ملزم به قبول هر گونه آثار ناشی از اعلام نتایج آزمایش های انجام شده هستم.
 • ارسال کلیه گزارشات فنی صادره با تایید و امضا مسئول فنی به سازمان حفظ نباتات کشور
 • هرگونه تغییر در نشانی آزمایشگاه و نیز تغییر مسئول فنی را بلافاصله بدون تاخیر، به سازمان حفظ نباتات یا موسسه تحقیقات خاک و آب اعلام نمایم.

همچنین متعهد می گردم چنانچه در اثر بی احتیاطی و یا عدم رعایت دستورالعمل ها و توصیه های سازمان حفظ نباتات که به موجب این تعهد نامه اقرار به ابلاغ و دریافت و مطالعه کامل آنها می نمایم، و یا در اثر عدم دقت در آزمایش های ارجاعی، هر نوع خسارت اعم از مالی یا معنوی یا هر گونه مشکلی برای هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد گردد، مسئولیت کلیه خسارات و عواقب احتمالی را پذیرفته و متعهد و ملزم به جبران کامل خسارات وارده (از هر نوع) هستم.

درصورت عدم رعایت موارد فوق، سازمان حفظ نباتات یا موسسه تحقیقات خاک و آب مجاز می باشند که پروانه بهره برداری اینجانب را برای بار اول از 6 ماه تا 2 سال تعلیق نمایند، لازم به ذکر است در صورت تکرار بیش از 3 بار پروانه ام برای همیشه ابطال می گردد.

 

 

  رییس هیات مدیره                 مدیرعامل

پیوست 2

موارد مندرج در تعهدنامه محضری مسئول فنی آزمایشگاه گیاهپزشکی/ آزمایشگاه همکار متقاضی انجام آزمایشات در حوزه زیست مهارگرها ( متن زیر درسربرگ دفاتر اسناد رسمی تکمیل شود)

 

آقای/خانم             فرزند                متولد                 به شماره شناسنامه             کد ملی                   صادره از                     ساکن                              با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد/دکتری از دانشگاه                           مسئولیت فنی آزمایشگاه گیاهپزشکی                          واقع در                                              را به عهده داشته و متعهد به اجرای کامل کلیه موارد ذیل می گردم:

 • نظارت کامل بر اجرای مقررات، ضوابط، دستورالعمل ها بخشنامه ها، آیین نامه ها و توصیه های صادره از سازمان حفظ نباتات.
 • کلیه وظایف و مسئولیت های تدوین شده برای مسئولین فنی آزمایشگاه های گیاهپزشکی که توسط سازمان حفظ نباتات/ موسسه تحقیقات خاک و آب به اینجانب ابلاغ گردیده و اقرار به دریافت و مطالعه آنها را می نمایم را بطور کامل اجرا نمایم.
 • کلیه مراحل نمونه برداری، آزمایش و اعلام نتایج و هرگونه موارد ارجاعی را بطور دقیق و کامل انجام و در هیچ مورد از انجام آنها امتناع نمی نمایم.
 • کلیه گزارشهای فنی را با تایید و امضای اینجانب مسئول فنی به سازمان حفظ نباتات/ موسسه تحقیقات خاک و آب ارسال می نمایم.

همچنین متعهد میگردم چنانچه در اثر بی احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و صنفی و یا عدم رعایت دستورالعملها و توصیه های سازمان حفظ نباتات(که اقرار به ابلاغ آنها به اینجانب می نمایم) هر گونه خسارت، اعم از مادی و معنوی یا هرگونه مشکلی برای هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد گردد، مسئولیت آنها را پذیرفته و متعهد و ملزم به جبران کامل خسارات وارده هستم در صورت عدم رعایت موارد فوق، سازمان حفظ نباتات/ موسسه تحقیقات خاک و آب برای بار اول مجاز به تعلیق پروانه اینجانب از 6 ماه تا 2 سال خواهد بود و در صورت تکرار بیش از 3 بار، مجاز به ابطال دائم پروانه خواهد بود.

                                                                                                               مسئول فنی

 

فرم بازدید  شماره (3)

فرم بررسی کلینیک گیاهپزشکی / آزمایشگاه همکار

نام کلینیک یا آزمایشگاه :

 

 

پرسنل متخصص

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی و گرایش

محل اخذ مدرک تحصیلی

مسئول فنی :

 

 

 

پرسنل متخصص :

 

 

 

ساختمان و تاسیسات :

مساحت فضای کار.............متر مربع ، دارای آب  ¨            برق  ¨       تجهیزات مخابراتی  ¨  میز کار مناسب¨

دستگاه :

بینوکولار¨

الکتروفورز¨

ژل داکیومنت¨

مخلوط کن صنعتی¨

PH متر¨

میکروسکوپ¨

ترموسایکلر¨

بن ماری¨

هات پلیت مگنت دار¨

هود میکروبیولوژی¨

انکوباتور¨

الایزاریدر¨

سانتریفیوژ یا میکروفیوژ با دور 4000¨

ترازوی حساس¨

الک های نماتد¨

کامپیوتر¨

پرینتر¨

آون¨

دستگاه آب مقطر¨

 

اتوکلاو¨

 

انکوباتور شیکر دار¨

اسپکتروفتومتر¨

بن ماری شیکر دار¨

مواد لازم :

محیط های کشت PDA                             ¨    CMA                                ¨    MEA                               ¨    NA¨

محیط های کشت اختصاصی باکتری ها¨

¨

الکل  اتیلیک ¨

روغن ایمرسیون  ¨

لاک بی رنگ  ¨

مواد شیمیایی مورد نیاز در تست سرولوژیکی و مولکولی ¨

       

مواد لازم برای کشت باکتری ها

       

مواد لازم برای رنگ آمیزی گرم و اسپور

لوازم شیشه ای مصرفی :

لام ولامل  ¨

پیپت ¨

مزور ¨

پتری دیش ¨

ارلن مایر ¨

بشر ¨

شیشه درب دار در اندازه های مختلف ¨

تیپ دراندازه های مختلف

کریستالی¨ زرد ¨ آبی ¨

لوله هاب اپندرف در اندازه

150     ¨200  ¨مایکومتری

وسایل مورد نیاز :

چراغ الکلی ¨

پنبه ¨

فویل آلو مینیوم  ¨

پارافیلم ¨

 

دستکش ¨

کیسه فریزر  ¨

جعبه اسلاید  ¨

   

ورتکس¨

Magnet stirrer¨

Heater¨

Heating block¨

 

 

سمپلر    10-1    ¨      100-10¨        1000-  100  ¨     مایکرولیتری

دفتر بایگانی و ثبت اطلاعات ¨

 

منابع و کتب علمی ¨

ذکر منابع :

توضیحات :

 

 

کارشناس بازدید کننده :

تاریخ بازدید :

                                                     امضاء:

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

               

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.