زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

پندال (سیب‌زمینی شیرین)؛ گیاه پرخاصیت جنوب ایران

گیاهان کمتر استفاده شده، گیاهانی هستند کـه به صورت سنتی در مراکز اصلی که از آن منشاء گرفته‌اند یعنی جـایی کـه برای جوامع محلی و استفاده‌های سنتی از اهمیت بالایی برخوردارنـد کشت می‌شوند که به دلایل متعددی این گیاهان جایگاه خود را در الگوهای زراعی از دست داده‌انـد. لـذا ایـن گیاهـان کمتـر بـه وسـیله محققان کشاورزی و حفاظت کنندگان منابع ژنتیکی مورد توجـه قـرار گرفته‌اند.

ساده سازی بوم نظام‌های کشاورزی باعث کمتر استفاده شدن  و  فراموش شدن برخی از گونه‌های زراعی شده که در گذشته نقش قابل توجهی در تغذیه بشر داشته‌اند. بسیاری از گیاهان کمتـر اسـتفاده شـده بـه شرایط بومی خود، به خوبی سازگارند و نقش قابل ملاحظه‌ای در سبد غذایی، مسائل فرهنگی و اقتصادی جوامع محلی داشته‌اند. گیاه گندم، برنج و ذرت بیشترین