زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

تخمین فراوانی جمعیت گونه ماهی‌ها با اندازه گیری دی.ان.ای موجود در آب

طبق مطالعه جدید پژوهشگران "موسسه ملی مطالعات زیست محیطی"، "دانشگاه توهوکو"، "دانشگاه شیمانه"، "دانشگاه کیوتو"، "دانشگاه هوکایدو" و "دانشگاه کوبه" امکان تخمین فراوانی جمعیت گونه‌های مختلف ماهی با استفاده از دی.ان.ای موجود در آب وجود دارد.

دانشمندان روش جدیدی را برای برآورد فراوانی جمعیت گونه ماهی‌ها (یا به طور عامتر آبزیان) با استفاده از اندازه‌گیری غلظت دی.ان.ای محیطی در آب ایجاد کرده‌اند.

مولکول‌های دی.ان.ای از ارگانیسم‌های موجود رها می‌شوند، با جریان آب به نواحی مختلف منتقل می‌شوند و سرانجام تخریب می‌شوند. در یک محیط طبیعی، این فرایندها می‌توانند به روشی پیچیده انجام شوند.

"کیئیچی فوکایا"(Keiichi Fukaya) یکی از پژوهشگران این مطالعه از موسسه ملی مطالعات زیست محیطی گفت: این مسئله، روش سنتی اندازه گیری جمعیت بر اساس دی.ان.ای محیطی را که در آن حضور یک رابطه قطعی بین غلظت دی.ان.ای محیطی و فراوانی جمعیت بسیار مهم است، پیچیده و محدود می‌کند. ما فکر کردیم وقتی ما فراوانی جمعیت را از طریق دی.ان.ای محیطی تخمین بزنیم باید این فرآیندهای اساسی دی.ان.ای محیطی، پوست اندازی، انتقال و تخریب مورد توجه قرار گیرند.

دانشمندان این ایده را با استفاده از یک مدل هیدرودینامیکی عددی انجام دادند که صریحاً فرآیندهایی را برای شبیه‌سازی توزیع غلظت دی.ان.ای محیطی در یک منطقه آبزی به کار می‌گرفت.

فوکایا در ادامه توضیح داد: با حل این مدل در جهت معکوس، می‌توان میزان فراوانی جمعیت ماهی را براساس توزیع مشاهده غلظت دی.ان.ای محیطی تخمین زد.

ایده و چارچوب ارائه شده در این مطالعه، سنگ بنایی برای نظارت بر اکوسیستم‌ها از طریق تجزیه و تحلیل دی.ان.ای محیطی است. با ترکیب مشاهدات میدانی، تکنیک‌های زیست شناسی مولکولی و مدلسازی ریاضی / آماری، دامنه تجزیه و تحلیل دی.ان.ای محیطی فراتر از تعیین حضور یا عدم حضور گونه‌های مورد هدف گسترش می‌یابد.

ایسنا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.